หากกาสิโนจะมา คนรุ่นใหม่ภาคเหนือคิดอย่างไร?


หากกาสิโนจะมา คนรุ่นใหม่ภาคเหนือคิดอย่างไร?
วันที่โพสต์ : 2024-02-15
เวทีรับฟังความเห็นคนรุุ่นใหม่ต่อการสร้างสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) ที่จะมีบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายรวมอยู่ด้วย
หากกาสิโนจะมา คนรุ่นใหม่ภาคเหนือคิดอย่างไร?
 
ช่วงเช้า นําเสนอสถานการณ์และแนวโน้มการสร้างสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) ที่จะมีบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายรวมอยู่ด้วย นําเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกร วิทิตานนท์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร
 
ช่วงบ่าย ระดมสมองหากกาสิโนจะมา คนรุ่นใหม่จะทำอะไร ชวนคิดชวนคุยและร่วมตั้งคำถามโดย นายธนากร คมกฤส เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน และ นางสาววศิณี สนแสบ เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน
 
สรุป 5 ประเด็นสำคัญจากเวที (ภาคเหนือ) หากกาสิโนจะมา คนรุ่นใหม่ภาคเหนือคิดอย่างไร?
 
1.ความเชื่อมั่น ต้องดำเนินการอยู่บนฐานความเชื่อมั่นที่มากพอ ความมีธรรมาภิบาล ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น ทดลองทำในบางพื้นที่ก่อน การมี แซนด์บ็อกซ์ (Sandbox) ก็เป็นเรื่องที่น่าพิจารณา แต่ควรมีแผนสำรองไว้เป็นหลายๆทางเลือก และต้องแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ การบังคับใช้กฎหมายที่จริงจัง ถ้าจะทำกฏหมายพร้อมหรือยัง? และต้องมีกลไกที่ชัดเจนว่าใครจะมาบังคับใช้กฏหมายและประชาชนจะเชื่อมั่นคนที่มาบังคับใช้กฏหมายได้อย่างไร? ความเชื่อมั่นว่าถึงจะทำด้วยความรอบคอบแล้ว อย่างไรการพนันก็สร้างผลกระทบต่อสังคม แล้วจะมีมาตรการอย่างไรที่จะจัดการคนที่เล่นการพนันจนเป็นปัญหา หรือการปกป้องกลุ่มเปราะบางจากการพนัน
 
2.ความโปร่งใสความเป็นธรรม ต้องมีกลไกหรือหน่วยงานที่กำกับควบคุมดูแลตรวจสอบ ไม่ใช่การเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มทุน ตัวอย่างเช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษคิงส์โรมันของ สปป.ลาว ที่ให้สัปทานจีนเกือบ 300 ปี รัฐต้องคำนึงถึงการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ
 
3.การมีส่วนร่วมของประชาชน ถ้าจะมีกระบวนการพิจารณาหรือขั้นตอนใดๆประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการได้แสดงความเห็นและร่วมตัดสินใจ รัฐบาลต้องฟังเสียงประชาชน เช่น กรณีที่ประเทศญี่ปุ่น แนวคิดการจะเปิดกาสิโนไม่ใช่เกิดขึ้นโดยรัฐบาล แต่เป็นการเสนอโดยประชาชน
 
4.ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม กิจการพนันต้องเก็บภาษีหนักๆและภาษีนั้นไม่ควรเข้ารัฐทั้งหมด รายได้ส่วนหนึ่งต้องคืนกลับมาให้สังคม เช่น ในรูปแบบของกองทุนลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพนัน ซึ่งกิจการพนันต้องไม่ทำให้สังคมอ่อนแอไปมากกว่าเดิม และรัฐต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 
5.การสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความตระหนัก สร้างการเรียนรู้ ซึ่งกองทุนนี้จะมาทำหน้าที่ในการสร้างภูมิคุ้มกัน รณรงค์ ให้สังคมเท่าทันการพนัน เช่น เหล้าบุหรี่สร้างผลกระทบต่อสังคม ก็มีการเก็บภาษีมาเข้ากองทุน สสส. การพนันก็เช่นเดียวกัน เพราะถือว่าเป็นกิจการที่สร้างผลกระทบต่อสังคม
 
เวทีรับฟังความเห็นคนรุุ่นใหม่ต่อการสร้างสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) ที่จะมีบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายรวมอยู่ด้วย
วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 อาคาร M Square ห้อง ME 415 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย